Liquidation

[ENG below]

W dniu 12 lipca 2023 r. Zarząd Fundacji Why R? (numer KRS 0000719053) jednogłośnie przyjął uchwałę o likwidacji Fundacji Why R? Jednocześnie podjęto uchwało o wyborze Marcin Kosińskiego (dane kontaktowe: Krasnobrodzka 2/190, 03-214 Warszawa, tel 503-435-652, m.p.kosinski@gmail.com), obecnego wówczas Prezesa Zarządu Fundacji, na likwidatora Fundacji Why R?. Tego samego dnia, likwidator Fundacji Why R?, złożył w sądzie wniosek (WA.XIII Ns-Rej.KRS 36157/23/971) o rozpoczęcie likwidacji Fundacji Why R? (numer KRS 0000719053). W dniu 26 lipca 2023 r, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura WA.XIV NS-REJ.KRS/033297/23/143) postanowił wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym: Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców zmianę danych podmiotu w polu nazwa z „Fundacja Why R?” na „Fundacja Why R? w likwidacji”. Jednocześnie wypisano dotychczasowy Zarząd Fundacji z „danych osób wchodzących w skład organu” oraz wykreślono ówczesny Zarząd jako „organ uprawniony do reprezentacji podmiotu”. W dziale 6 postanowienia Sądu w Rubryce 1 – Likwidacja wpisano dane likwidatora – Marcin Kosińskiego, wybranego przez Zarząd Fundacji Uchwałą nr 5/2023 Zarządu Fundacji Why R? (z dnia 12 lipca 2023 r. o likwidacji), zaś w Rubryce 2 – Informacje o rozwiązaniu organizacji wpisano likwidację jako określenie okoliczności oraz jej informację o rozwiązaniu jako: „wyczerpanie środków Fundacji”.

W dniu 4 grudnia 2023 r., likwidator Fundacji, Marcin Kosiński, przygotował podsumowanie finansowe roku za okres 01.01.2023 – 11.07.2023 oraz 12.07.2023 – 04.12.2023 r. Tym sposobem poczyniono kroki w celu ostatecznego złożenia wniosku o zakończenie likwidacji Fundacji.

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim działaczom Fundacji, a także zaprzyjaźnionym osobom, które uczestniczyły w naszych spotkaniach, zarówno jako słuchacze jak i mówcy. Dziękujemy wszystkim mówcom za czas poświęcony na przygotowanie wystąpieniem oraz za chęci do wygłoszenia prezentacji i chęci do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Działaczom dziękujemy za czas poświęcony na organizację i planowanie spotkań. Dziękujemy przede wszystkim sponsorom i darczyńcom Fundacji, bez wsparcia których działalność naukowa byłaby niemożliwa. Korzystając z sytuacji, życzymy wszystkim organizacją działającym na rzecz rozpowszechniania wiedzy o statystyce, analizie danych i pakiecie statystycznym R, dużo energii i siły do działania. Szczególnie zwracamy się do grup w Nigerii, Turcji i Polsce, które wspieraliśmy finansowo i logistycznie.

[ENG]

On July 12, 2023, the Why R? Foundation Board of Directors (KRS number 0000719053) unanimously adopted a resolution on the liquidation of the Why R? Foundation. At the same time, a resolution was adopted to elect Marcin Kosiński (contact details: Krasnobrodzka 2/190, 03-214 Warsaw, tel. 503-435-652, m.p.kosinski@gmail.com), the then President of the Management Board of the Foundation, as the liquidator of the Why R? Foundation. On the same day, the liquidator of the Why R? Foundation submitted to the court an application (WA.XIII Ns-Rej.KRS 36157/23/971) to commence the liquidation of the Why R? Foundation. (KRS number 0000719053). On July 26, 2023, the District Court for the Capital City of Warsaw Warsaw in Warsaw, 14th Commercial Division of the National Court Register (ref. no. WA.XIV NS-REJ.KRS/033297/23/143) decided to enter in the National Court Register: Register of Associations, Other Social and Professional Organizations, Foundations and Independent Public Health Care Facilities and the Register of Entrepreneurs, a change in the entity’s data in the name field from “Why R Foundation?” to “Why R Foundation in liquidation”. At the same time, the current Management Board of the Foundation was deleted from the “data of persons constituting the body” and the then Management Board was deleted as “the body authorized to represent entity”. In section 6 of the Court’s decision, in Box 1 - Liquidation, the details of the liquidator - Marcin Kosiński, selected by the Foundation’s Management Board by Resolution No. 5/2023 of the Why R? Foundation’s Management Board (of July 12, 2023 on liquidation) were entered, and in Box 2 – Information about the dissolution of the organization was entered as liquidation as a description of the circumstances and its information about dissolution as: “exhaustion of the Foundation’s funds”.

On December 4, 2023, the liquidator of the Foundation, Marcin Kosiński, prepared a financial summary of the year for the period 01/01/2023 - 11/07/2023 and 12/07/2023 - 04/12/2023. In this way, steps have been taken to finally submit an application to complete the liquidation of the Foundation. .

We would like to thank all the Foundation’s activists and friends who participated in our meetings, both as listeners and speakers. We would like to thank all speakers for the time they devoted to preparing their speeches and for their willingness to give presentations and share their knowledge and skills. We would like to thank the activists for the time they devoted to organizing and planning the meetings. We would like to thank, first of all, the Foundation’s sponsors and donors, without whose support our scientific activities would be impossible. Taking advantage of the situation, we wish all organizations working to disseminate knowledge about statistics, data analysis and the R statistical package a lot of energy and strength to act. We especially appeal to groups in Nigeria, Turkey and Poland that we have supported financially and logistically.